Provtryckning

Provtryckning / Lufttäthetsmätning och Termografering

Varför lufttätt?

Lufttäthet – en förutsättning för väl fungerande byggnader.
Genom att bygga hus med god lufttäthet ökar man förutsättningarna att få energieffektiva byggnader med god innemiljö.
Bland annat medför god lufttäthet:

Schematisk beskrivning av luftflöden vid tryckmätning.

• Minskad energianvändning
• Minskad risk för fuktskador
• Minskad risk att föroreningar sprids till innemiljön
• Bättre termisk komfort
• Minskad risk för spridning av rök vid brand
• Minskad ljudspridning

Energieffektiviteten hos en otät byggnad minskar dels för att man får ökad ofrivillig ventilation, dels för att isoleringsförmågan hos konstruktionen kan minska när det blåser, men även för att värmeväxling (värmeåtervinning av ventilationsluften) inte kan fungera tillfredsställande när luftläckaget genom klimatskalet är stort.

Fuktsäkerheten påverkas också av lufttätheten. Exempelvis blir det ofta skador på vindar för att fuktig luft från bostad/kontor har läckt upp via otätheter i vindsbjälklaget.

Otätheter ökar även spridning av partiklar och gaser såsom radon, brandgaser, matos och röklukt från exempelvis en lägenhet till en annan. Det går heller inte att filtrera tilluften om luften tas genom klimatskalet istället för via filter i ventilationssystemet. För en god termisk komfort utan drag och nedkylda ytor krävs också en lufttät byggnad.

Bygge som är klart för provtryckning
Fläkt monterad vid ytterdörr
Rulla till toppen