Fuktmätning

Fuktmätning i betong

Att mäta fukt i betong är svårt, eftersom det är svårt att få pålitliga uppgifter. Samtidigt finns det många billiga fuktkvotsmätare som påstås kunna mäta fukt även i betong.

Mätning av relativ luftfuktighet

Generellt så mäter man relativ luftfuktighet i luften och fuktkvot i material, ändå är det vanligt med mätning av relativ luftfuktighet även i betong, som ju är ett material. En fuktkvotsmätning ger väldigt olika utslag beroende på det exakta innehållet i betongen och är därför inte pålitlig. Det man mäter är den relativa luftfuktigheten i betongens porsystem.

Speciella metoder

En mer klassisk metod för att mäta fukt i betong, är att borra hål i betongen och sedan mäta luftfuktighet i hålen. Det finns speciella fuktindikatorer, som man kan placera i hål i betong. Att mäta på detta sätt, kräver speciella kunskaper och bör utföras av en expert.

Det finns också en metod som går ut på att man tar prover av betongen, som man sedan undersöker i ett laboratorium. Detta ger enligt forskning det mest pålitliga resultatet.

Båda metoderna innebär alltså att man till viss del måste förstöra materialet.

Fuktmätning utföres med testo 605 som är en kompakt och pålitlig fukt- och temperaturmätare för betong. Som ett av få instrument, är testo 605 godkänd av Rådet för Byggkompetens (RBK) för borrhålsmätning samt uttaget prov. Mätning även med Testo 606-2 i virke mm.

Speciella fuktmätare

Samma typ av fuktindikator, som kan användas i badrum, kan användas för betong. Dessa mäter 30-40 mm in i väggen. Utslaget på indikatorn påverkas av annat som finns i väggen, exempelvis armeringsjärn och ledningar.

Egentligen rör det sig inte om en fuktmätare, utan en fuktindiktator, och resultaten ska alltså ses som en indikation och inget exakt resultat.

Det är mycket svårt som lekman att tolka resultatet från denna typ av fuktindikator. Dessutom är fuktindikatorn dyr. Det kostar inte mycket mer att ta hem en expert, som tar med sig de mätinstrument som krävs och dessutom vet hur resultatet ska tolkas och kan föreslå vidare åtgärder.

Beskrivning av konstruktionens funktion ur fuktsynpunkt

Då nygjuten betong hårdnar binds en del av blandningsvattnet kemiskt genom hydratisering, en del binds hygroskopiskt i materialets porer och en del ska torka ut (byggfukt). Ju högre betongkvalitet (lägre vattencementtal) desto mer vatten binds och desto mindre vatten måste torka ut. En betongplatta som gjuts mot en form som senare tas bort kan torka ut både uppåt och nedåt till en början, dubbelsidig uttorkning. När man lagt på en golvbeläggning kan uttorkningen förhindras uppåt och fukten kommer att omfördelas. Däremot kan fukten i det här fallet fortsätta att torka nedåt. Uppskattningsvis får man samma fuktighet under en tät golvbeläggningen som man får om man mäter relativa fuktigheten på djupet motsvarande 20 % av plattjockleken efter den första uttorkningen. En betongplatta med kvarsittande form som är tät eller som gjuts mot ett annat tätt material kan bara torka åt ett håll. Detta motsvarar uttorkning av en dubbelt så tjock platta varvid mätningen ska göras på djupet 40 % av plattjockleken. Mätning av relativ fuktighet i betong fordrar lång erfarenhet, stor omsorg och noggrannhet samt en kalibrerad mätutrustning. För mätning av relativ fuktighet hänvisas till RBK-metoden och den bör utföras av en RBK auktoriserad fuktkontrollant.

För att kunna tidplanera ett bygge krävs att man kan uppskatta uttorkningstider för olika betongbjälklag. Det finns ett antal prognosverktyg men det mest användarvänliga är kanske TorkaS 2.0 som finns tillgängligt att ladda ned kostnadsfritt från Fuktcentrum.

Rulla till toppen