Integritetspolicy

Integritetspolicy

Besiktningsbolaget värderar skyddet av personuppgifter och vi lägger därför stor vikt vid att skydda din integritet. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt.

Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Besiktningsbolaget används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter i Besiktningsbolaget sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning (EU) 2016/279, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, via ett namn, ett personnummer, platsdata, en IP-adress eller en eller flera faktorer som är specifika för fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Cookies

Våra webbplatser använder sig av cookies (kakor). Genom att använda webbplats godkänner du att vi använder cookies. Om du inte godkänner vårt användande av cookies bör du ändra din webbläsares inställningar för cookies eller undvika att använda webbplatser inom Besiktningsbolaget. Notera att om du avaktiverar cookies kan det påverka upplevelsen av Besiktningsbolaget webbplatser.

På våra webbsidor finns två sorters cookies placerade:
1. Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker)
2. Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats, i första hand för analyser som t.ex. Google Analytics)

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

Besiktningsbolaget behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler eller potentiella kunder. Om Besiktningsbolaget skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, genom att du aktivt får klicka i en ruta.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Besiktningsbolaget kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för Besiktningsbolaget räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller leverans av produkter. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Besiktningsbolaget samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för Besiktningsbolaget räkning undertecknar alltid avtal med Besiktningsbolaget för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

Besiktningsbolaget kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.
Besiktningsbolaget kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs ovan.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Besiktningsbolaget har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen.

Rätt till information och rätt att inge klagomål

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Du har också rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam. Vi kan däremot inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring som exempelvis bokföringsregler.

Om dina personuppgifter ändras, vänligen informera Besiktningsbolaget om detta genom att sända ett meddelande till oss. Besiktningsbolaget ansvarar inte för problem som uppstår som en följd av att Personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera oss om ändringen.

Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn, e-post, telefonnummer och postadress. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Ändring av denna integritetspolicy

Besiktningsbolaget kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Besiktningsbolaget webbsida.

Rulla till toppen